Årsmøte 2022 Vivil Idrettslag

 

 

Til medlemmer i Vivil Idrettslag

Vivil Idrettslag har den glede å invitere til årsmøte 2022

Onsdag 23. Mars kl. 1900

Adresse: Årsmøtet blir avholdt i Bærum Golfklubb sine lokaler i Hellerudveien 51, 1350 Lommedalen. Det blir lett servering.

SAKSLISTE:

sak      1          : Åpning.

sak      2          : Konstituering

  1. Godkjenning av innkalling.
  2.   Godkjenning av saksliste.
  3. Godkjenne de stemmeberettigede.
  4.    Valg av dirigent.
  5. Valg av referenter.
  6. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.

 sak     3          : Årsberetning 2021 inkludert gruppenes årsberetning.

 sak     4          : Regnskap 2021

 sak     5          : Innkomne forslag  

 sak     6          : Fastsettelse av kontingent for 2023

 sak     7          : Fastsettelse av treningsavgift 2023

 sak     8          : Budsjett 2022

 sak      9         : Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 sak     10        : Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

 sak     11        : Valg.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.vivilil.no

Vi håper på stor oppslutning fra våre medlemmer og ønsker dere alle VEL MØTT!

Bærum, 23 februar 2022

VIVIL IL

STYRET

Her publiseres alle dokumenter tilhørende årsmøtet for Vivil Idrettslag i 2022: 

Styrets_årsberetning 2021 SIGNERT

Gruppenes årsberetning 2021

Signert balanse årsregnskap

Resultatregnskap Vivil IL 2021

2021 Signert Revisorberetning

Noter til regnskap Vivil IL 2021

Budsjett 2022 Vivil Idrettslag

Valgkomiteens innstilling Årsmøte Vivil Idrettslag 2022

Protokoll_2022_SIGNERT