Årsmøte 2021

Til medlemmer i Vivil Idrettslag

Velkommen til årsmøte i Vivil IL

Onsdag 24. Mars kl. 1900

Adresse: Årsmøtet gjennomføres digitalt.
KLIKK HER FOR Å DELTA PÅ MØTET
velg «fortsett i denne nettleseren» dersom du bruker PC/MAC og ikke har brukt Teams før. På PC/MAC anbefales Google Chrome nettleser. På Telefon og nettbrett ambefales å bruke Teams App men uten å registrere deg som bruker.

SAKSLISTE:

Sak    1            : Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak    2            : Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak    3             :Valg av dirigent, referenter samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

 sak     4          : Årsberetning 2020 inkludert gruppenes årsberetning.

 sak     5          : Regnskap 2020

 sak     6          : Innkomne forslag  

 sak     7          : Fastsettelse av kontingent og treningsavgifter for 2022

 sak     8          : Budsjett 2021

sak      9         : Behandle idrettslagets organisasjonsplan

sak     10        : Valg

Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 3 styremedlemogminst 1varamedlem
c )Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsretteller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f)Valgkomité med leder,to medlemmer og ett varamedlem. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen.  

Eventuelle forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.vivilil.no

Vi håper på stor oppslutning fra våre medlemmer og ønsker dere alle VEL MØTT!

Bærum, 26. Februar 2021
VIVIL IL
STYRET